Privacy verklaring

Privacy verklaring

Dit is de privacyverklaring van Taus Gym., Nederland, Professor Romeinstraat 11a, 5012 BX Tilburg, ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 50422782 en aan haar gelieerde ondernemingen.

 

WAAROM DEZE PRIVACYVERKLARING?

Om onze leden, bezoekers (in persoon dan wel via social media) en medewerkers van dienst te kunnen zijn hebben wij persoonsgegevens nodig. Over de verwerking van jouw persoonsgegevens door Taus Gym willen we transparant zijn. Vanzelfsprekend gaat Taus Gym uiterst zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens en leeft de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) na. Hierna hebben wij voor jou op een rijtje gezet welke gegevens wij van jou verwerken, waarom wij dat doen en hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan. Daarnaast wordt uitgelegd op welke wijze jij invloed kunt uitoefenen op de verwerking van jouw persoonsgegevens door Taus Gym. Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring op ieder moment te wijzigen. De meest actuele stand van zaken vind je altijd op onze website. We adviseren je daarom deze pagina met enige regelmaat te bezoeken.

 

WELKE PERSOONSGEGEVENS WORDEN DOOR ONS VERWERKT?

Taus Gym verwerkt persoonsgegevens. Dit zijn alle gegevens die direct of indirect tot jouw persoon te herleiden zijn.

 

Gegevens van onze leden

Bij het aangaan van een Taus Gym lidmaatschap verwerken wij in ieder geval jouw naam, adres, woonplaats, geboortedatum, geslacht, telefoonnummer, e-mailadres, bankrekeningnummer en beeldmateriaal.

 

Van leden:

 • NAW gegevens
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • E-mail adres
 • Bankgegevens
 • Foto’s/video’s

Van personen die via social media of e-mail contact opnemen:

 • Naam
 • E-mail adres

Van personen die proeflessen, workshops, cursussen volgen of de sportschool komen bezoeken:

 • Naam
 • E-mail adres
 • Foto’s/video’s

MET WELK DOEL VERWERKEN WIJ JOUW GEGEVENS?

Dienstverlening

Taus Gym verwerkt jouw gegevens om onze diensten aan je te kunnen leveren. Voor het aanmaken van een lidmaatschappen, het in behandeling nemen en beantwoorden van vragen en klachten, het opstellen, versturen en incasseren van facturen en het communiceren in de juiste taal. Daarnaast verwerken wij de door jou ingevulde gegevens bij specifieke diensten ten behoeve van die specifieke dienstverlening.

 

Informeren

Taus Gym verwerkt jouw gegevens om je hoofdzakelijk via e-mail te kunnen informeren (of in een enkel geval telefonisch). Je ontvangt informatie over jouw lidmaatschap, waarvoor je je niet kunt afmelden. Ook ontvang je informatie over gelijksoortige producten en diensten van Taus Gym, zoals bijvoorbeeld een bevestiging van trainingsschema’s en nieuwe groepslessen. Voor deze berichten kun je je te allen tijde afmelden.

 

Marketing- en verkoopactiviteiten

Wij vragen je bij jouw aanmelding of je ook akkoord gaat met het opnemen van beeldmateriaal waar jij mogelijk op kunt staan zoals foto’s en video’s. Dit beeldmateriaal wordt enkel gebruikt voor onze eigen marketingactiviteiten. Voor alle duidelijkheid: wij verkopen de persoonsgegevens van onze leden niet aan derden zodat zij die gegevens kunnen gebruiken voor hun directe marketingactiviteiten.

 

Analyses & (markt)onderzoek

Jouw persoonsgegevens kunnen wij gebruiken voor het doen van onderzoek en het uitvoeren van analyses, met als doel om de diensten van Taus Gym en aan haar gelieerde ondernemingen te verbeteren. Ook kunnen we je vragen of je mee wilt doen aan een vrijblijvend klant- of marktonderzoek om zo onze dienstverlening te kunnen verbeteren. Jij beslist zelf of je hieraan mee wilt doen door toestemming te geven of niet.

 

Rapportage

Taus Gym verwerkt gegevens van leden voor het doen van statistische analyses en het maken van managementrapportages. Op basis van die analyses en rapportages worden beslissingen gemaakt, producten en diensten geëvalueerd en wordt gekeken of campagnes effectief zijn. Gegevens van leden worden hiervoor op geaggregeerd niveau gebruikt. Geaggregeerd wil zeggen dat de gegevens geen informatie over individuele leden bevat, maar enkel informatie over bepaalde groepen bevat zoals gebaseerd op gebruik, leeftijd of nieuwe leden.

 

Contact met lid

Als je contact met ons opneemt of wij contact met je opnemen per telefoon, e-mail, via social media, chat of op een andere manier, dan worden jouw gegevens geregistreerd. Zo kunnen medewerkers van Taus Gym later zien dat er al eerder contact met je is geweest en waarover. Zo kunnen wij je sneller en beter helpen. Denk bijvoorbeeld aan vragen over de dienstverlening, klachten, facturen en betalingen.

 

Wettelijke verplichting

Taus Gym kan op grond van wet- of regelgeving verplicht zijn om jouw persoonsgegevens te verwerken en/of aan derden te verstrekken. Bijvoorbeeld wanneer een daartoe bevoegde autoriteit zoals bijvoorbeeld de politie daarom verzoekt in het kader van een strafrechtelijk onderzoek.

 

HOE GAAN WIJ OM MET DE BEVEILIGING VAN JOUW GEGEVENS?

Taus Gym zorgt voor passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om de persoonsgegevens te beschermen tegen onder andere verlies, vernietiging of beschadiging, onbevoegde kennisname of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking van jouw persoonsgegevens. Dit doen wij onder andere door het nemen van fysieke en organisatorische maatregelen voor toegangsbeveiliging, het afschermen van iedere desktop met gebruikersnaam en wachtwoord en autorisatiemanagement zodat jouw gegevens niet voor alle medewerkers van Taus Gym zijn in te zien. Maar ook het up-to-date houden van software en het regelmatig testen van onze beveiligingsmaatregelen hoort hierbij.

 

HOE LANG BEWAREN WIJ JOUW GEGEVENS?

Wij bewaren jouw gegevens voor zover dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor wij jouw gegevens verwerken en niet langer dan wettelijk is toegestaan.

De uiteindelijke bewaartermijn verschilt per soort persoonsgegevens. Als je een lidmaatschap van Taus Gym hebt, dan bewaren wij jouw gegevens in ieder geval gedurende de looptijd van je lidmaatschap. Na afloop van de bewaartermijn worden jouw persoonsgegevens geanonimiseerd dan wel gewist.

 

MAAKT TAUS GYM BIJ DE VERWERKING VAN GEGEVENS GEBRUIK VAN DIENSTEN VAN DERDEN?

Taus Gym maakt gebruik van diensten van andere partijen. Dit gebeurt pas na screening op het gebied van security en privacy en pas nadat het bedrijf een overeenkomst met betrekking tot het gebruik en de bescherming van persoonsgegevens heeft getekend. Werkzaamheden waarbij derde partijen zijn betrokken zijn: het aanbieden van introductielessen, (online) marketing, incasso, adverteren en analyseren van effectiviteit van advertenties, webanalyse en applicaties/saas-diensten waarvan gebruik wordt gemaakt in het kader van werving en selectie, ledenadministratie, klantenservice en marketing, website-beheer, telefonische contacten en bankverkeer.

 

VERSTREKT TAUS GYM GEGEVENS AAN DERDEN?

Taus Gym verstrekt of verkoopt in beginsel geen gegevens aan derden. Taus Gym kan echter op grond van wet- of regelgeving verplicht zijn om jouw persoonsgegevens te verwerken en/of aan derden te verstrekken. Bijvoorbeeld wanneer een daartoe bevoegde autoriteit zoals bijvoorbeeld de politie daarom verzoekt in het kader van een strafrechtelijk onderzoek.

 

HOE KUN JE INVLOED UITOEFENEN OP DE VERWERKING VAN JOUW PERSOONSGEGEVENS?

In de AVG zijn een aantal rechten van betrokkenen vastgelegd. Iedereen heeft het recht zijn of haar persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of aan te vullen, te laten wissen, een beperking van de verwerking te vragen, te laten overdragen en kan bezwaar maken tegen verwerking van zijn of haar persoonsgegevens. Hierna volgt een korte uitleg over de verschillende rechten.

 

Inzage gegevens

Je hebt recht op inzage van jouw persoonsgegevens en een kopie daarvan te ontvangen.

 

Rectificatie gegevens

Je hebt recht om jouw persoonsgegevens te laten corrigeren indien deze onjuist zijn en te laten aanvullen indien deze onvolledig zijn.

 

Wissen gegevens

Je kunt verzoeken om jouw persoonsgegevens te wissen en dit wordt gehonoreerd in de volgende gevallen: omdat de gegevens niet meer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of verwerkt, omdat je jouw toestemming intrekt, omdat je succesvol bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking, omdat de persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Beperking van de verwerking

Je hebt het recht om de beperking van een verwerking te verzoeken en te verkrijgen in een aantal specifieke gevallen: gedurende de periode van betwisting van de juistheid van persoonsgegevens en de controle daarvan, indien de verwerking onrechtmatig is gebleken maar je toch niet wilt dat de gegevens worden gewist, indien Taus Gym de gegevens niet meer nodig heeft maar jij de gegevens nog nodig hebt voor een rechtsvordering en wanneer je bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking en nog wacht op het antwoord op het bezwaar. Je verzoekt als het ware de persoonsgegevens te markeren (tijdelijk op slot te doen) met als doel de verwerking in de toekomst te beperken.

 

Overdraagbaarheid gegevens

Je hebt recht om jouw gegevens te laten overdragen. Hiermee kun je een kopie van jouw persoonsgegevens vragen en krijgen die bijvoorbeeld bruikbaar is bij een andere dienstverlener. De gegevens zullen in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm worden verstrekt. Denk daarbij aan een Excel-bestand, CSV-bestand of zullen downloadbaar zijn. Dit recht geldt enkel indien de verwerking van de gegevens berust op toestemming of een overeenkomst en indien de verwerking via geautomatiseerde procedures wordt verricht.

 

Bezwaar tegen verwerking

Je hebt altijd recht om op grond van redenen die met jouw specifieke situatie te maken hebben tegen: de verwerking van je persoonsgegevens op grond van een taak van algemeen belang of een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag mocht Taus Gym die zijn toegekend en indien de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Taus Gym of een derde, wanneer jouw belangen zwaarder wegen.

Wanneer jouw persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing worden verwerkt, mag je ook altijd bezwaar maken tegen deze verwerking evenals tegen de profilering die betrekking heeft op direct marketing.

Wil je gebruik maken van een van jouw rechten, dan doe je dat als volgt. Je kan jouw verzoek per e-mail sturen naar info@tausgym.nl. Of je kunt per post een verzoek sturen naar:

 

Taus Gym

Professor Romeinstraat 11a

5013 BX

Tilburg, Nederland

 

Vermeld bij jouw verzoek altijd om welk verzoek het gaat: “inzage verzoek”, “rectificatie verzoek”, etc. en vermeld jouw naam, adres en telefoonnummer. Ter verificatie sturen wij je een e-mail naar het bij Taus Gym opgegeven e-mailadres met de uitnodiging om jouw verzoek middels de bijgevoegde link te bevestigen. Binnen uiterlijk een maand na ontvangst van het verzoek ontvang je een reactie. Voor vragen over deze privacyverklaring en over het beleid van Taus Gym kun je contact opnemen met: info@tausgym.nl.

Beveiligingscamera’s

Op de hoofdvestiging van Taus Gym aan de Professor Romeinstraat 11a zijn beveiligingscamera’s aanwezig. Beelden kunnen live worden bekeken en tot 30 dagen terug worden bekeken. Daarna worden deze automatisch verwijderd. De beelden staan op 2 locaties opgeslagen. Het doel van de beveiligingscamera’s is een preventiemaatregel tegen diefstal/inbraak en eventuele calamiteiten.

Cookies

Op de site van Taus Gym wordt gebruik gemaakt van cookies om zo de gebruikerservaring te verbeteren. Door op een link in deze pagina te klikken, geeft u ons toestemming om cookies in te stellen.
Krav Maga biedt jou alles wat je nodig hebt op het gebied van zelfverdediging! Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie.

013 82 28 824

 • Taus Gym

Zet je dagdromen om in daden. Met verschillende sportdisciplines ga jij jouw fysieke en mentale uitdagingen aan. Wij willen jou inspireren, motiveren en praktisch begeleiden in deze persoonlijke reis. Creëer jouw wereld. Creëer jezelf!

Start vandaag!